Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn23/11/2011

Tên cơ quan: Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn

 

– Tên giao dịch tiếng Anh: Management Board of Dong Van Karst Plateau Geopark

 

– Tên viết tắt: MBDVKPG

 

Trụ sở chính: Tổ 16 – phường Trần Phú – thành phố Hà Giang – tỉnh Hà Giang.

 

– Điện thoại/Fax: 02193.860.393

 

– Email: info@dongvangeopark.com;  hagianggeopark@gmail.com; bqlcvdc@hagiang.gov.vn

 

– Website: http://dongvangeopark.com

 

Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn được thành lập theo Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 27/06/2011 của UBND tỉnh Hà Giang, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

 

I. CHỨC NĂNG:

 

Ban quản lý Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn (gọi tắt là Ban quản lý) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, có chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân trực tiếp triển khai các nhiệm vụ về quản lý, bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên Đồng Văn, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc. Nâng cao đời sống cho người dân địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo sinh kế bền vững cho người dân khu vực CVĐC.

 

II. NHIỆM VỤ:

 

– Tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, quy chế, quy định, chương trình, quy hoạch, kế hoạch, giải pháp để bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị Công viên địa chất theo quy định của Pháp luật;

 

– Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan trong việc khảo sát, điều tra, nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học về các giá trị nhân văn, tự nhiên và đa dạng sinh học, tìm hiểu về di sản của Công viên địa chất;

 

– Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, tôn tạo, tu bổ các công trình nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị của Công viên địa chất;

 

– Tham gia thẩm định các dự án, chương trình phát triển kinh tế, xã hội có liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến di sản, cảnh quan tự nhiên, môi trường, đa dạng sinh học và sự phát triển bền vững của Công viên địa chất;

 

– Chủ trì phối hợp với các ngành và địa phương liên quan trong quản lý, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm việc chấp hành quy hoạch, quy chế quản lý của Công viên địa chất theo Pháp luật của nhà nước;

 

– Thực hiện các quy định quốc tế về bảo tồn và phát triển Công viên địa chất trong tổ chức Mạng lưới Toàn cầu;

 

– Tổ chức thông tin, tuyên truyền, quảng bá về những giá trị tự nhiên, lịch sử, văn hóa và nhân văn của Công viên địa chất; Các chính sách, quy định có liên quan nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thu hút cộng đồng trong bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản của Công viên địa chất;

 

– Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn khách tham quan, tổ chức các hoạt động du lịch văn hóa, sinh thái, bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học và cảnh quan thiên nhiên của công viên;

 

– Tiến hành các hoạt động xúc tiến như: đối ngoại, hội thảo, hội nghị chuyên đề, quảng bá để mở rộng hợp tác trao đổi kinh nghiệm quản lý, thu hút sự hỗ trợ tài chính và khoa học kỹ thuật của các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học, du khách đến tham quan trong việc hỗ trợ, đầu tư khai thác, bảo tồn giá trị Công viên địa chất;

 

– Tổ chức thu phí, quản lý và sử dụng phí tham quan Công viên địa chất theo đúng quy định của pháp luật; Cung cấp các dịch vụ phục vụ khách tham quan du lịch;

 

– Tổ chức, phối hợp tổ chức phòng chống tai nạn; Thực hiện tìm kiếm, cứu hộ và cứu nạn trên địa bàn Công viên địa chất;

 

– Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban quản lý theo quy định của Pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ với cán bộ công chức, viên chức thuộc quyền quản lý;

 

– Quản lý tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của Pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

 

– Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao trước các cơ quan có thẩm quyền và Uỷ ban nhân dân tỉnh;

 

–  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

 

III. QUYỀN HẠN:

 

– Được giám sát và phối hợp giám sát, kiểm tra hoạt động của các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, khoa học trong khu vực Công viên, đảm bảo các hoạt động này tuân thủ theo đúng quy hoạch, quy chế quản lý của Công viên địa chất và quy định của pháp luật; 

 

– Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát mọi hoạt động dịch vụ – du lịch của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong khu vực Công viên địa chất và xử lý hoặc đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định hiện hành; 

 

– Được tiếp nhận các nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ và tài trợ của các tổ chức, cá nhân, các dự án sau khi đã được thực hiện nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật để đầu tư, xây dựng và phát triển các hạng mục thuộc thẩm quyền đầu tư của Ban quản lý;

 

– Được phép liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để phát triển du lịch, dịch vụ nhằm phát huy các giá trị của Công viên địa chất;

 

– Được trực tiếp ký kết các chương trình hợp tác trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về bảo vệ và phát huy giá trị của Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn theo phân cấp của tỉnh và quy định của pháp luật;

 

– Được chủ động sử dụng nguồn kinh phí theo chương trình phát triển được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Kinh phí tài trợ của các tổ chức đơn vị và cá nhân cho hoạt động xúc tiến, quảng bá, bảo tồn giá trị di sản; Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật;

 

– Được tuyển dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo biên chế được giao. Được hợp đồng lao động ngắn hạn hoặc trung hạn với các tổ chức cá nhân để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị;

 

– Xử lý các vi phạm liên quan đến bảo tồn, khai thác các giá trị về vật chất, văn hóa, cảnh quan, sinh học của Công viên địa chất theo quy định của pháp luật.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN QUẢN LÝ CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN

 

Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn gồm có 1 Trưởng Ban, 2 Phó Trưởng Ban, 3 phòng chức năng và 4 Trung tâm Thông tin khu vực trực thuộc Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

 

Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính:

 

Lãnh đạo BQL Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn

 

 

 Trưởng ban: TS. Nguyễn Lê Huy

* Điện thoại:

– Cơ quan:   02193.861.619

– Di động:   0913.307.258

* Email: nlhuy.bqlcvdc@hagiang.gov.vn

 

 
  

Phó Trưởng ban: Nguyễn Thanh Giang

* Điện thoại:

– Cơ quan:   02193.863.232

– Di động:   0912.394.089                        

* Email: ntgiang.bqlcvdc@hagiang.gov.vn

Phó Trưởng ban: Ma Ngọc Giang

* Điện thoại:

– Cơ quan:   02193.861.133

– Di động:   0949.848.999

*Email: mngiang.bqlcvdc@hagiang.gov.vn

Các phòng chức năng:  

 

1. Phòng Hành chính tổng hợp:

 

Email: hcth.bqlcvdc@hagiang.gov.vn

 

Điện thoại/fax: 02193.860.393   

 

 

* Chức năng:

 

Thực hiện quản lý chung các công việc của Ban, công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, hành chính, quản trị, tổng hợp, khen thưởng, kỷ luật của Ban quản lý Công viên địa chất.

 

* Nhiệm vụ:

 

– Tham mưu giúp việc cho Trưởng Ban về công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo, soạn thảo và ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền về quản lý thuộc lĩnh vực của Ban quản lý; Tham mưu về công tác quản lý hành chính, quản trị văn phòng, quản lý kinh phí, tài sản trang thiết bị được giao và thực hiện ngân sách được phân bổ cho đơn vị theo quy định của pháp luật.

 

– Tham mưu giúp việc cho Lãnh đạo Ban về công tác quy hoạch cán bộ, tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ; biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách xã hội đối với cán bộ CCVC của đơn vị; tham mưu về công tác đào tạo, và đào tạo lại, bồi dưỡng, tập huấn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ CCVC; tham mưu về công tác Thi đua Khen thưởng, kỷ luật… đối với cán bộ CCVC thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý theo quy định của Pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

 

– Tham mưu giúp việc cho Trưởng Ban về quản lý kinh phí hoạt động, xây dựng kế hoạch chi tiêu thường xuyên của Ban quản lý theo tháng, quý, năm.

 

– Tổ chức quản lý, điều hành có hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản, vật tư được giao; thanh quyết toán các nguồn vốn đảm bảo thời gian và chế độ nhà nước quy định.

 

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Ban phân công, Trưởng phòng Hành chính được thừa lệnh Trưởng Ban ký một số văn bản trong công tác quản trị, hành chính thuộc chức năng của phòng.

 

– Là cơ quan điều phối các công việc chung giữa phòng hành chính với các phòng chuyên môn và các trung tâm để chuyển tải những nội dung chỉ đạo của Trưởng Ban thuộc lĩnh vực của đơn vị quản lý. 

 

2. Phòng Quản lý Di sản và Dịch vụ:

 

Trưởng phòng: Vương Vĩnh Thái

 

Email: qldsdv.bqlcvdc@hagiang.gov.vn

 

Điện thoại: 02193.862.339

 

Di động: 0915.605.220

 

*Chức năng:

 

Tham mưu lãnh đạo Ban trong công tác quản lý và phối hợp các ngành liên quan, UBND các huyện quản lý, bảo vệ, bảo tồn các di sản địa chất, di sản văn hóa và đa dạng sinh học, quản lý và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học; tham mưu và triển khai các hoạt động về phát triển du lịch và các dịch vụ phục vụ khách du lịch nhằm phát huy và khai thác có hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và phát triển du lịch bền vững.

 

*Nhiệm vụ:

 

– Tiến hành công tác phối hợp điều tra thống kê toàn bộ các giá trị di sản trên vùng Công viên; theo dõi, cập nhật diễn biến tài nguyên, di sản để phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, khai thác có hiệu quả.

 

– Tổ chức sưu tầm phát hiện mới và phối hợp với các cơ quan liên quan lập hồ sơ quản lý, bảo tồn các di sản địa chất, di sản văn hoá vật và đa dạng sinh học trong khu vực Công viên địa chất.

 

– Thu thập và quản lý các mẫu vật, tiêu biểu: Động vật, thực vật, địa chất, văn hóa… tham mưu trong công tác quản lý, bảo tàng các mẫu vật để nghiên cứu khoa học và tham quan học tập.

 

– Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra kiểm soát bảo vệ các di sản trên địa bàn.

 

– Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, các địa phương trong Công viên địa chất xây dựng phương án, kế hoạch, biện pháp khai thác hợp lý các giá trị của Di sản (hệ thống hang động, các di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh…) trong Công viên địa chất.

 

– Phối hợp với các đơn vị thuộc Ban quản lý để thực hiện chương trình truyền thông và giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng.

 

– Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tư ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Tham mưu Trưởng Ban quản lý trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt về công tác bảo tồn các giá trị di sản địa chất, di sản thiên nhiên trên địa bàn công viên.

 

– Kiểm tra giám sát và làm thủ tục tiếp nhận đăng ký hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh tế – xã hội trên khu vực Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn.

 

– Trong thời gian chưa kiện toàn Ban quản lý các công trình xây dựng cơ bản phòng thực hiện các nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo ban:

 

+ Thực hiện công tác đầu tư, xây dựng các công trình của Ban quản lý trên vùng Công viên.

 

+ Thẩm định, kiểm tra, giám sát các công trình đầu tư xây dựng của các tổ chức cá nhân có hoạt động kinh tế – xã hội trên địa bàn Công viên.

 

– Thực hiện công tác tư vấn đối với các doanh nghiệp du lịch và các doanh nghiệp du lịch nghiên cứu điều tra xây dựng các dự án phát triển tuyến, điểm du lịch mới trên địa bàn Công viên địa chất.

 

– Tham mưu trong công tác nghiên cứu khoa học của Ban quản lý và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học của các tổ chức cá nhân trên địa bàn Công viên địa chất.

 

– Tham mưu đề xuất cho lãnh đạo ban trong công tác xúc tiến quảng bá và tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ du lịch trong khai thác và phát huy giá trị Công viên địa chất.

 

– Thực hiện cac nhiệm vụ khác do Lãnh đạo ban phân công.

 

3. Phòng Thông tin – Đối ngoại:

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Nguyện

 

Email: ttdn.bqlcvdc@hagiang.gov.vn

 

Điện thoại: 02193.860.918

 

Di động: 0915.239.168

 

* Chức năng:

 

Tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện và quản lý các hoạt động thông tin, quảng bá tuyên truyền và đối ngoại của Công viên địa chất.

 

* Nhiệm vụ:

 

– Xây dựng kế hoạch, giải pháp trong công tác quảng bá truyền thông thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng mở rộng hợp tác, thu hút sự hỗ trợ đầu tư của các dự án trong và ngoài nước tới Công viên địa chất đầu tư kinh doanh.

 

– Biên soạn, biên tập các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền, giáo dục về Công viên địa chất, thực hiện quảng bá xúc tiến về Công viên địa chất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

– Chủ trì và thực hiện triển khai các chương trình truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng để giáo dục nâng cao năng lực quản lý và nhận thức bảo tồn thiên nhiên trong cộng đồng dân cư sống xung quanh vùng đệm của Công viên địa chất.

 

– Quản trị, phụ trách và cập nhật các nội dung website của Ban;

 

– Thu thập và tổng hợp thông tin xây dựng kho dữ liệu thông tin, phục vụ cho công tác trưng bày và thuyết minh giới thiệu Công viên địa chất với du khách tại các Trung tâm thông tin và điểm di sản.

 

– Xây dựng mối quan hệ thông tin với các Công viên địa chất khác trong mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu.

 

– Tổ chức, tham gia triển lãm, hội chợ, festival giới thiệu về Công viên địa chất trong và ngoài nước.

 

– Phối hợp với phòng Di sản và Dịch vụ xây dựng các chương trình du lịch, tuyến du lịch văn hoá, sinh thái, địa chất; liên doanh, liên kết với các tổ chức du lịch trong, ngoài nước để khai thác có hiệu quả các tiềm năng du lịch của Công viên địa chất.

 

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo ban phân công.

 

Các Trung tâm Thông tin khu vực trực thuộc Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

 

1. Chức năng

 

Giúp Ban quản lý thực hiện chức năng cung cấp trao đổi thông tin bảo vệ, bảo tồn các di sản địa chất, di sản văn hóa, đa dạng sinh học gắn với nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch trên địa bàn từng huyện và trong khu vực Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn.

 

2. Nhiệm vụ

 

2.1. Tham mưu cho Ban quản lý thực hiện các nhiệm vụ trong vùng công viên thuộc địa bàn Trung tâm quản lý, bao gồm:

 

a) Phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan xây dựng phương án, kế hoạch, biện pháp để phát hiện, thu thập thông tin tổng hợp số liệu và mẫu vật và những phát hiện mới về các giá trị di sản tại địa bàn quản lý;

 

b) Phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan bảo tồn các giá trị di sản địa chất cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa, giá trị tài nguyên, đa dạng sinh học và các hệ thống hang động phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học và bảo vệ môi trường trên địa bàn quản lý;

 

c) Phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan kiểm tra và đề nghị các đơn vị chức năng xử lý vi phạm đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh và khai thác đá trái phép, chặt phá rừng và săn bắn động vật nhằm bảo vệ các giá trị di sản địa chất, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật;

 

d) Tổ chức các hoạt động liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để phát triển du lịch, dịch vụ nhằm phát huy các giá trị di sản của Công viên địa chất;

 

đ) Tham mưu cho Lãnh đạo Ban quản lý trong công tác phối hợp với chính quyền địa phương bảo tồn, phát huy các giá trị di sản trên địa bàn;

 

g) Phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan xây dựng lực lượng và tổ chức thực hiện phương án phòng chống, cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng ứng cứu trong hoạt động du lịch tại các điểm du lịch trên địa bàn Công viên địa chất;

 

h) Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan thuộc UBND các huyện trên địa bàn quản lý để tham mưu cho Huyện ủy, UBND các huyện triển khai các nhiệm vụ bảo tồn xây dựng, phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

 

2.2 Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ

 

a) Nhiệm vụ Thông tin tuyên truyền quảng bá gắn với giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng

 

– Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin điện tử, điều tra, thu thập thông tin và tra cứu, khai thác thông tin về di sản địa chất, văn hoá, sinh học và các thông tin khác trong vùng quản lý để phục vụ cho công tác chuyên môn;

 

– Nghiên cứu, tìm hiểu phong tục tập quán, bản sắc văn hóa dân tộc của từng địa phương, phối hợp với địa phương tham mưu cho Trưởng Ban quản lý lồng ghép công tác tuyên truyền quảng bá với nhiều hình thức đa dạng phong phú qua các phương tiện thông tin đại chúng, giới thiệu các giá trị di sản văn hóa, di sản địa chất và đa dạng sinh học trên vùng Công viên địa chất;

 

– Tổ chức công tác tuyên tuyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng cho nhân dân về giá trị di sản trên vùng Công viên địa chất trong sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và các hoạt động trong cộng đồng để người dân hiểu biết và tham gia vào công tác quản lý, bảo vệ, gìn giữ các giá trị di sản của Công viên địa chất;

 

– Tổ chức giới thiệu, trưng bày, thuyết minh và cung cấp thông tin về Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn cho khách thăm quan du lịch và các đối tượng có nhu cầu tìm hiểu về Công viên địa chất;

 

b) Nhiệm vụ bảo tồn và nghiên cứu khoa học

 

– Phát hiện mới các biểu hiện di sản địa chất, diễn biến các loài động vật, thực vật, hệ thống hang động và các giá trị về địa chất, địa mạo trên địa bàn, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Ban quản lý tham mưu cho Trưởng Ban quản lý xây dựng kế hoạch, phương án điều tra nghiên cứu khảo sát và tổng hợp số liệu để bổ sung đưa vào các danh mục bảo vệ, bảo tồn hàng năm của Công viên.

 

– Phối hợp với phòng chuyên môn thuộc Ban quản lý tham mưu cho Trưởng Ban quản lý thực hiện nhiệm vụ, phân loại, khoanh vùng cắm mốc bảo vệ, bảo tồn và phục vụ cho nghiên cứu khoa học về di sản địa chất, di sản văn hoá và đa dạng sinh học trong khu vực được quản lý.

 

c) Công tác phát triển gắn với dịch vụ:

 

– Tổ chức hướng dẫn tham quan và thực hiện các hoạt động du lịch địa chất, du lịch văn hoá – sinh thái và các dịch vụ phục vụ khác trên địa bàn do Trung tâm quản lý đáp ứng nhu cầu cho khách du lịch trên Công viên địa chất phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương;

 

– Tổ chức nghiên cứu thử nghiệm hoặc phối hợp tổ chức thử nghiệm những sản phấm du lịch, loại hình du lịch mới trên địa bàn do Trung tâm quản lý;

 

– Tổ chức thu – nộp phí và sử dụng phí tham quan Công viên địa chất trên địa bàn do Trung tâm quản lý theo quy định của pháp luật

 

2.3. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ban quản lý và các cơ quan liên quan theo quy định.

 

2.4 Quản lý tài sản, tài chính được giao theo quy định của pháp luật.

 

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban quản lý phân công.

 

 

Trung tâm Thông tin khu vực huyện Quản Bạ

 

– Giám đốc: Ma Ngọc Giang

 

Điện thoại: 0949.848.999

 

– Phó Giám đốc: Tống Quang Khải

 

– Địa chỉ: Nhà sàn Km 02 (QL4C) Quản Bạ – Hà Giang

 

– Điện thoại: 0219 3846 929

 

Trung tâm Thông tin khu vực huyện Yên Minh

 

– Giám đốc: Ma Ngọc Giang

 

Điện thoại: 0949.848.999

 

– Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Hiệp

 

– Trụ sở làm việc: Thôn Ngán Trải, xã Lao và Chải, huyện Yên Minh

 

– Điện thoại: 02193.858.668

 

Trung tâm Thông tin khu vực huyện Đồng Văn

 

– Giám đốc: Nguyễn Thanh Giang

 

Điện thoại: 0912.394.089      

 

– Phó Giám đốc: Cao Ngọc Hồi

 

– Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn

 

– Điện thoại: 0219.3856.999

 

Trung tâm Thông tin khu vực huyện Mèo Vạc

 

– Giám đốc: Nguyễn Thanh Giang

 

Điện thoại: 0912.394.089      

 

– Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Chiển

 

– Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc (cạnh tượng đài Bác Hồ)

 

– Điên thoại: 0219.3871.228

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ BQL CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN

 

Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông đón nhận Bằng công nhận Công viên
địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.


Đồng chí Sèn Chỉn Ly – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định thành lập
Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

 

Tập thể lãnh đạo, cán bộ CNV Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu

Cao nguyên đá Đồng Văn tại lễ công bố quyết định.


Biển giới thiệu CVĐC tại khu vực đèo Bắc Sum
    Canh tác trên nương đá
Cảnh quan tiêu biểu trên CVĐC toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn 
 Làng trên cao nguyên đá.
Núi đôi Quản Bạ

Thạch Sơn Thần – Nhóm tượng đá vôi độc đáo trên Công viên
địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn
Cột cờ quốc gia Lũng Cú


Hẻm vực sông Nho Quế

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HÓA THẠCH TRÊN CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN

Hóa thạch Tay Cuộn ở xã Ma Lé, huyện Đồng Văn,
có niên đại cách ngày nay khoảng 410 triệu năm
Hóa thạch Bọ Ba Thùy (phần đuôi) dưới chân cột cờ Lũng Cú, huyện Đồng Văn,
có niên đại cách nay trên 500 triệu năm
Hóa thạch Huệ Biển nằm chủ yếu tại thôn Lũng Làn, xã Cán Chu Phìn, Mèo Vạc,
có niên đại cách nay khoảng từ 250-280 triệu năm.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC

 

Cây bảy lá một hoa

 


Cây Đỉnh Tùng


 

Vooc mũi hếch

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ VĂN HÓA TỘC NGƯỜI

 

Lễ cấp sắc của dân tộc Dao áo dài

Thêu thổ cẩm tại HTX dệt lanh Hợp Tiến, xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ 


Hàng rào đá