Ban quản lý CVĐC19/09/2014

Ban quản lý Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn (gọi tắt là Ban quản lý) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, có chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân trực tiếp triển khai các nhiệm vụ về quản lý, bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên Đồng Văn được thành lập theo quyết định số: 1320/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

I. Ban quản lý có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Nhiệm vụ của Ban quản lý:

1.1. Tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, quy chế, quy định, chương trình, quy hoạch, kế hoạch, giải pháp để bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị Công viên địa chất theo quy định của pháp luật;

1.2. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan trong việc khảo sát, điều tra, nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học về các giá trị nhân văn, tự nhiên và đa dạng sinh học, tìm  hiểu về di sản của Công viên địa chất;

1.3. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, tôn tạo, tu bổ các công trình nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của Công viên địa chất;

1.4. Tham gia thẩm định các dự án, chương trình phát triển kinh tế, xã hội có liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến di sản, cảnh quan môi trường, đa dạng sinh học và sự phát triển bền vững của Công viên địa chất;

1.5. Chủ trì hoặc phối hợp với các ngành và địa phương có liên quan trong quản lý, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm việc chấp hành quy hoạch, quy chế quản lý của Công viên địa chất theo pháp luật của Nhà nước;

1.6. Thực hiện các quy định Quốc tế về bảo tồn và phát triển Công viên địa chất tổ chức mạng lưới toàn cầu;

1.7. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, quảng bá về những giá trị tự nhiên, lịch sử, văn hóa và nhân văn của Công viên địa chất; các chính sách, quy định có liên quan nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thu hút cộng đồng trong bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản của Công viên địa chất;

1.8. Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn khách tham quan; tổ chức các hoạt động du lịch văn hóa, sinh thái, bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học và cảnh quan thiên nhiên của Công viên;

1.9. Tiến hành các hoạt động xúc tiến như: đối ngoại, hội thảo, hội nghị chuyên đề, quảng bá để mở rộng hợp tác trao đổi kinh nghiệm quản lý, thu hút sự hỗ trợ tài chính và khoa học kỹ thuật của các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học, du khách đến tham quan trong việc hỗ trợ, đầu tư khai thác, bảo tồn giá trị Công viên địa chất;

1.10. Tổ chức thu phí, quản lý và sử dụng phí tham quan Công viên địa chất theo quy định của pháp luật; cung cấp các dịch vụ phục vụ khách tham quan du lịch;

1.11. Tổ chức, phối hợp tổ chức phòng, chống tai nạn; thực hiện tìm kiếm, cứu hộ và cứu nạn trên địa bàn Công viên địa chất;

1.12. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ công chức viên chức thuộc quyền quản lý;

1.13. Quản lý tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

1.14. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao trước các cơ quan có thẩm quyền và Ủy ban nhân tỉnh;

1.15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

2. Quyền hạn của Ban quản lý:

2.1. Được giám sát và phối hợp giám sát, kiểm tra hoạt động của các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, khoa học trong khu vực công viên đảm bảo các hoạt động này tuân thủ đúng quy hoạch, quy chế quản lý của công viên địa chất và theo quy định của pháp luật;

2.2. Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát mọi hoạt động dịch vụ du lịch của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong khu vực Công viên địa chất và xử lý hoặc đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định hiện hành;

2.3. Được tiếp nhận các nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ và tài trợ của các tổ chức, cá nhân, các dự án sau khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và phát triển các hạng mục thuộc thẩm quyền đầu tư của Ban quản lý;

2.4. Được phép liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để phát triển du lịch, dịch vụ nhằm phát huy các giá trị của Công viên địa chất;

2.5. Được trực tiếp ký kết các Chương trình hợp tác trong lĩnh vực hợp tác quốc tế  bảo vệ và phát huy giá trị của Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn theo phân cấp của tỉnh ủy và quy định của pháp luật;

2.6. Được chủ động sử dụng nguồn kinh phí theo chương trình phát triển được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí tài trợ của các tổ chức đơn vị và cá nhân cho hoạt động xúc tiến, quảng bá, bảo tồn các giá trị di sản; các khoản thu khác theo quy định của pháp luật;

2.7. Được tuyển dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo biên chế được giao. Được hợp đồng lao động ngắn hạn hoặc trung hạn với các tổ chức cá nhân để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị;

2.8. Xử lý các vi phạm liên quan tới bảo tồn, khai thác các giá trị về vật chất, văn hóa, cảnh quan, sinh học của Công viên địa chất theo quy định của pháp luật.

II. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Ban quản lý:

Cơ cấu bộ máy tổ chức của Ban quản lý bao gồm Ban lãnh đạo (01 Trưởng Ban và 02 Phó Ban); 03 Phòng chức năng: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Phòng Quản lý Di sản và Dịch vụ, Phòng Thông Tin – Đối ngoại; 4 Trung tâm thông tin khu vực: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc.

Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức Ban quản lý: