Ban quản lý CVĐC19/09/2014

Ban quản lý Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn (gọi tắt là Ban quản lý) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, có chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân trực tiếp triển khai các nhiệm vụ về quản lý, bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên Đồng Văn được thành lập theo quyết định số: 1320/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

I. Ban quản lý có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Nhiệm vụ của Ban quản lý:

1.1. Tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, quy chế, quy định, chương trình, quy hoạch, kế hoạch, giải pháp để bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị Công viên địa chất theo quy định của pháp luật;

1.2. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan trong việc khảo sát, điều tra, nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học về các giá trị nhân văn, tự nhiên và đa dạng sinh học, tìm  hiểu về di sản của Công viên địa chất;

1.3. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, tôn tạo, tu bổ các công trình nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của Công viên địa chất;

1.4. Tham gia thẩm định các dự án, chương trình phát triển kinh tế, xã hội có liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến di sản, cảnh quan môi trường, đa dạng sinh học và sự phát triển bền vững của Công viên địa chất;

1.5. Chủ trì hoặc phối hợp với các ngành và địa phương có liên quan trong quản lý, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm việc chấp hành quy hoạch, quy chế quản lý của Công viên địa chất theo pháp luật của Nhà nước;

1.6. Thực hiện các quy định Quốc tế về bảo tồn và phát triển Công viên địa chất tổ chức mạng lưới toàn cầu;

1.7. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, quảng bá về những giá trị tự nhiên, lịch sử, văn hóa và nhân văn của Công viên địa chất; các chính sách, quy định có liên quan nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thu hút cộng đồng trong bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản của Công viên địa chất;

1.8. Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn khách tham quan; tổ chức các hoạt động du lịch văn hóa, sinh thái, bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học và cảnh quan thiên nhiên của Công viên;

1.9. T