Bảo tồn và gìn giữ giá trị di sản Công viên địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn cho hôm nay và các thế hệ mai sau27/03/2017

         Cao nguyên đá Đồng Văn gia nhập Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu (GGN) vào tháng 10/2010, dưới sự bảo trợ của UNESCO, sự kiện này đã mang đến niềm phấn khởi, tự hào của nhân dân các dân tộc Hà Giang và nhân dân cả nước. Theo quy định của Mạng lưới Công viên địa chất Toàn cầu (GGN) cứ định kỳ 04 năm GGN tổ chức thẩm định, đánh giá lại các Công viên thành viên tại thực địa về kết quả thực hiện các tiêu chí và khuyến nghị của GGN, và là dịp để các Công viên đánh giá kết quả thực hiện các khuyến nghị của GGN sau 04 năm tổ chức triển khai thực hiện, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn đã được công nhận lại vào năm 2014.

Hoang mạc đá ở Đồng Văn (Viện KHĐC&KSVN)

 Hoang mạc đá Cao nguyên đá Đồng Văn 

        Công viên địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn chứa đựng giá trị các di sản: Địa chất, Văn hóa, lịch sử và đa dạng sinh học với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ còn nguyên vẹn mà trái đất có được, giữ được đến ngày nay và chứa đựng kho tàng văn hóa, lịch sử vô cùng phong phú, đặc sắc của 17 dân tộc, được sự giúp đỡ của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Viện Khoa học, Địa chất và Khoáng sản, cùng các nhà khoa học trong nước, quốc tế đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản. Đặc biệt, tỉnh Hà Giang đã có nhiều nỗ lực, đầu tư  trên các lĩnh vực nhằm đáp ứng các tiêu chí và khuyến nghị của GGN để  bảo vệ các giá trị di sản vô giá trước những tác động của thiên nhiên và con người, giữ nguyên giá trị nổi bật toàn cầu của Công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn cho hôm nay và các thế hệ mai sau.

        Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn là Công viên duy nhất tại Việt nam, là niềm tự hào, phấn khởi, đồng thời cũng là trọng trách nặng nề trong việc gìn giữ, bảo tồn, quảng bá các giá trị địa chất, văn hoá, lịch sử, tự nhiên, cảnh quan môi trường sinh thái để góp phần thu hút du lịch, đầu tư, tạo sinh kế mới cho người dân và phục vụ quá trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

         Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn, UBND tỉnh Hà Giang  đã xây dựng và ban hành quy định quản lý di sản, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ bảo tồn, phân vùng khu vực quản lý và bảo tồn, các giá trị cần bảo tồn, các kế hoạch bảo tồn và phát triển hàng năm, đồng thời nêu rõ vai trò, trách nhiệm của Ban quản lý, các sở, ngành, chính quyền địa phương các doanh nghiệp và toàn dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng giúp tỉnh quản lý các hoạt động đầu tư, xây dựng, bảo tồn di tích lịch sử – văn hoá, địa chất – địa mạo và khảo cổ học gắn với phát triển du lịch bền vững trong khu vực.

         Trong những năm qua tỉnh Hà Giang đã xác định việc xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn hướng tới ba mục tiêu chính là: (1) Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản bao gồm: Di sản địa chất,  văn hóa – lịch sử và đa dạng sinh học; (2) Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng và quảng bá, giới thiệu hình ảnh về Công viên địa chất; (3) Thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, tạo sinh kế và nguồn thu nhập cho cộng đồng góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững cho người dân trên Công viên địa chất.

Mua khen Mong loai hinh nghe thuat don nhan su quan tam dac biet cua du khach.jpg

Lễ hội khèn Mông và Phố cổ Đồng Văn (Ảnh: Xuân Đôn)

        Để phát huy giá trị các di sản Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn hướng tới ba mục tiêu trên để phát triển một cách bền vững, đặc biệt là bảo vệ và giữ nguyên giá trị các di sản vô giá, nổi bật toàn cầu của Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn cho hôm nay và các thế hệ mai sau. Các cấp, các ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động trên Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn cần phải thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể sau:

       Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về Công viên địa chất cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, nhất là các địa phương trong vùng Công viên địa chất hiểu được ý nghĩa, giá trị của Công viên địa chất toàn cầu để từ đó có hành động đúng đắn bảo vệ và phát huy giá trị các di sản gắn với phát triển bền vững. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí ở trong nước và quốc tế tăng cường thông tin, tuyên truyền quảng bá, giới thiệu giá trị các di sản, nhiệm vụ quản lý, bảo tồn di sản cũng như các sản phẩm du lịch mới, độc đáo hấp dẫn để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với Công viên địa chất Đồng Văn.

        Thứ hai, Tiếp tục nhiên cứu, xây dựng và đề xuất ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho vùng Công viên địa chất để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân trong nước và quốc tế đến nghiên cứu, thăm quan và đầu tư các dịch vụ thích hợp theo quy hoạch.

        Thứ ba, triển khai lập dự án và tổ chức thực hiện các dự án trùng tu, bảo tồn, tôn tạo, phục hồi các di tích, di sản, các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch, tôn tạo cảnh quan thiên nhiên trong khu vực theo quy hoạch được duyệt; tập trung đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ kết nối Công viên địa chất với thành phố Hà Giang và các khu, điểm du lịch khác tạo thành các tua, tuyến liên hoàn, thuận tiện mang tính chất nội vùng và liên vùng.

        Thứ tư, tổ chức các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý di sản, các hoạt động kinh doanh dịch vụ, thương mại phục vụ cho hoạt động phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn  Công viên địa chất đảm bảo bền vững, tạo nét riêng, đặc trưng của Công viên địa chất, không chỉ với các điểm du lịch trong tỉnh mà còn có sự thu hút khác biệt đối với các điểm du lịch trong vùng, khu vực, trong cả nước và quốc tế.

        Thứ năm, tăng cường hỗ trợ các mô hình phát triển kinh tế cộng đồng, giúp người dân sống trong khu vực có cuộc sống ổn định, gắn với di sản và bảo vệ di sản.

        Thứ sáu, đẩy mạnh việc đào tạo nguồn nhân lực để khai thác một cách hợp lý và có hiệu quả giá trị di sản. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về hoạt động du lịch và ngoại ngữ. Phối hợp các ngành, các cấp trong việc nâng cao dân trí, xây dựng môi trường, nếp sống văn hóa trong giao tiếp, ứng xử với khách du lịch.

        Thứ bảy, Tranh thủ sự giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi từ các bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong việc bảo vệ, tôn tạo, giữ gìn các giá trị di sản và xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ các hoạt động thương mại, du lịch. Kết hợp kêu gọi sự tài trợ ủng hộ của các Tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp để có nguồn lực đầu tư các hạng mục, các công trình thiết yếu phục vụ các hoạt động trong và ngoài khu di sản theo quy hoạch.

        Để phát huy giá trị các di sản Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn để phát triển kinh tế – xã hội bền trên vùng Công viên địa chất còn nhiều khó khăn, do đó rất cần sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, sự hỗ trợ của các tỉnh bạn và các tổ chức quốc tế trong công tác quản lý, quy hoạch, đầu tư hạ tầng, bảo tồn, tôn tạo và khai thác các dịch vụ… để Công viên địa chất ngày càng được bảo vệ và khai thác một cách đúng hướng, hiệu quả và đồng thời khẳng định những nỗ lực to lớn của Việt Nam trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị các di sản địa chất, văn hóa, lịch sử và thiên nhiên của đất nước cũng như của toàn nhân loại./.

Nguyễn Thanh Giang

Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn