Cam kết đối tác chính thức CVĐC05/08/2014

CAM KẾT

Tham gia là đối tác chính thức của Công viên địa chất

toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn về Kinh doanh, Dịch vụ

 

 

A. ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ ĐỐI TÁC

I. Quyền lợi

1. Được in, thêu, dệt Logo đối tác, Logo Công viên địa chất trên nhãn hiệu, ấn phẩm, quà lưu niệm để quảng cáo, tuyên truyền; được kết nối trang thông tin điện tửcuar cơ sở với trang thông tin điện tử của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

2. Đượctham gia các lớp đào tạo ngoại ngữ, tập huấn kỹ năng, các hoạt động do Ban quản lý và các đơn vị liên quan tổ chức.

3. Được cung cấp thông tin về dịch vụ của cơ sở cho Ban quản lý để tuyên truyền quảng bá sản phẩm, thương hiệu dịch vụ trên ấn phẩm, trang thông tin điện tử của Ban quản lý.

II. Trách nhiệm

1. Thực hiện nghiêm các Quy định hiện hành của Pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh dịch vụ của cơ sở; các quy định khác liên quan đến Công viên địa chất và Quy chế hoạt động và bảo vệ Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

2. Gắn logo đối tác chính thức, bảng cam kết, tranh, ảnh, ấn phẩm tuyên truyền về Công viên địa chất tại cơ sở kinh doanh dịch vụ.

3. Đảm bảo uy tín chất lượng về dịch vụ; niêm yết công khai thông tin về dịch vụ và giá cả bằng 3 thứ tiếng Việt – Anh – Trung.

 4. Cử người tham gia các lớp đào tạo ngoại ngữ, tập huấn kỹ năng, các hoạt động do Ban quản lý và các đơn vị liên quan tổ chức.

III. Khuyến khích:

Khuyến khích các đối tác trang bị đồng phục, trang phục dân tộc cho các nhân viên.

B. ĐỐI VỚI BAN QUẢN LÝ

I. Quyền hạn

1. Cấp giấy chứng nhận, biển hiệu Logo đối tác chính thức cho cơ sở kinh doanh, dịch vụ.

2. Cung cấp thông tin, ấn phẩm cho cơ sở là đối tác chính thức để tuyền truyền, quảng bá giới thiệu về Công viên địa chất.

3. Thu hồi giấy chứng nhận Đối tác chính thức với cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thực hiện theo Cam kết.

II. Trách nhiệm

  1. Tuyên truyền giới thiệu đơn vị đối tác chính thức trên các ấn phẩm và trang thông tin điện tử của Ban quản lý.
  2. Phối hợp các đơn vị có liên quan định kỳ hàng năm  đánh giá nội dung Cam kết với các đơn vị đối tác.
  3. Hướng dẫn về tuyên truyền, quảng bá thông tin với các đơn vị đối tác.