Các tài liệu

 • Thông báo kế hoạch kiểm tra nghiệp vụ và cấp thẻ hướng dẫn viên du lich tại điểm năm 2020

  07/09/2020 - Thông báo

  Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm, tạo điều kiện cho hướng dẫn viên du lịch tại điểm học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau nhằm nâng cao chất lượng hướng dẫn viên du lịch tại các khu, điểm du...

  Đọc tiếp
 • Kế hoạch kiểm tra nghiệp vụ và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm, năm 2020,

  07/09/2020 - Thông báo

  KẾ HOẠCH Kiểm tra nghiệp vụ và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm, năm 2020 Căn cứ Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017; Thông tư só 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; Thông tư...

  Đọc tiếp
 • Kế hoạch 159/KH-BTC

  24/07/2020 - Tài liệu tuyên truyền

  KH_159_BTC_cac_ngay_le_lonsigned_20200720015531900_000.00.00.H22

  Đọc tiếp
 • Quy hoạch tổng thể Công viên địa chất

  15/08/2014 - Văn bản

  1. Quyết định 310/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể CVĐC: (Xem tại đây) 2. Báo cáo tóm tắt Quy hoạch tổng thể Công viên địa chất (Xem tại đây) 3. Nội dung quy hoạch tổng thể (Xem tại đây) 4. Bản đồ quy hoạch tổng thể (Xem tại đây)

  Đọc tiếp
 • Quyết định

  15/08/2014 - Văn bản

  1. Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển Công viên địa chất Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển Công viên địa chất được thành lập theo quyết định số: 375/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2012 của Uỷ ban nhân tỉnh Hà Giang. 2. Quyết định thành lập...

  Đọc tiếp