Đèo Mã Pì Lèng – Hà Giang14/04/2017

Cung đường đèo Mã Pì Lèng – một trong tứ đại đỉnh đèo tại Việt Nam

https://www.youtube.com/watch?v=jnvYxAd9Khk&feature=youtu.be