In Yen Minh District28/05/2014

1.     Khách sạn Thảo Nguyên

 

       Tổ 3, Thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh 02193.852.297

 

2.     Nhà hàng Vân Sang

 

      Tổ 1, Thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh 0978.577.389

 

3.     Nhà hàng Thiệu Thoa

 

       Tổ 3, Thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh 02193.852.008

 

4.     Cơ sở dệt lanh thôn Ngán Chải

 

        Thôn Ngán Chải, Xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh 01652.092.175

 

5.     HTX Chè Hương vị núi

 

        Phố Mậu Duệ, Xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh 01255.714.973