Huyện Mèo Vạc21/08/2014

1. Hợp tác xã Tuấn Dũng

Địa chỉ: Tổ 2  – Thị trấn Mèo Vạc

Điện thoại: 0915.842.046

2. Nhà văn hóa Cộng đồng Lô Lô, Sảng Pả A

Địa chỉ: Thị trấn Mèo Vạc