Quyết định15/08/2014

1. Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển Công viên địa chất

Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển Công viên địa chất được thành lập theo quyết định số: 375/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2012 của Uỷ ban nhân tỉnh Hà Giang.

2. Quyết định thành lập Ban quản lý Công viên địa chất:

Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn được thành lập theo quyết định số: 1320/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

3. Quyết định thành lập 4 trung tâm thông tin khu vực trực thuộc Ban quản lý CVĐC:

4 trung tâm thông tin khu vực trực thuộc Ban quản lý CVĐC được thành lập theo quyết định số: 2461/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang