Thông báo kế hoạch kiểm tra nghiệp vụ và cấp thẻ hướng dẫn viên du lich tại điểm năm 202007/09/2020

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm, tạo điều kiện cho hướng dẫn viên du lịch tại điểm học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau nhằm nâng cao chất lượng hướng dẫn viên du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin điểm đến của khách du lịch. Thông qua việc kiểm tra nghiệp vụ sẽ tổ chức cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm cho những cá nhân đạt kết quả kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

Kế hoạch chi tiết tại đây:

Kế hoạch kiểm tra và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm, năm 2020