» Tài liệu tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (Tài liệu dành cho các tuyên truyền viên)