Triển khai các chương trình phối hợp nâng cao nhận thức cộng đồng về CVĐC29/12/2011

Từ ngày 1 – 16.12, BQL đã tiến hành triển khai mở các lớp tập huấn kỹ năng cho các tuyên truyền viên thôn bản tại huyện Đồng Văn vầ Mèo Vạc. Chương trình tập huấn giai đoạn này được tiến hành nhằm mục đích cung cấp các kiến thức cơ bản về Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn cũng như các kỹ năng tuyên truyền cho người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc bảo vệ các giá trị di sản trên địa bàn họ cư trú. Đồng thời kêu gọi người dân cùng tham gia phát huy các giá trị di sản nhằm mục đích phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

 

Kết thúc tập huấn, BQL phối hợp với UBND các huyện mở các lớp thí điểm tại thôn bản do trực tiếp các học viên tham gia tập huấn tuyên truyền đến người dân.