Quảng bá giải bán Marathon Hà Giang lần thứ I21/03/2017