Quy hoạch tổng thể Công viên địa chất15/08/2014

1. Quyết định 310/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể CVĐC:

(Xem tại đây)

2. Báo cáo tóm tắt Quy hoạch tổng thể Công viên địa chất

(Xem tại đây)

3. Nội dung quy hoạch tổng thể

(Xem tại đây)

4. Bản đồ quy hoạch tổng thể

(Xem tại đây)